I Skollagen och i Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (SFS 2006:67) står det att alla skolor och förskolor ska ha en likabehandlingsplan. I denna likabehandlingsplan ska det tydligt framgå att man främjar barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. I planen ska beskrivas hur man förebygger och förhindrar diskriminering och annan kränkande behandling. Där ska också finnas en beskrivning av åtgärder som man kan komma att vidta.

Likabehandlingsplanen utvärderas årligen.

Rektor ansvarar för att all personal, alla barn och elever samt deras vårdnadshavare vet att skolan har denna likabehandlingsplan och känner till dess innehåll. Likabehandlingsplanen ingår i Rydbo Friskolas lokala arbetsplan.

Klicka här för att läsa.

Kommentarer är avstängda i denna post.