Vanliga frågor om Montessoripedagogiken

Här följer dom vanligaste frågorna vi möter avseende Montessoripedagogiken. Har du fler frågor – kontakta oss gärna!

 

Kan man börja på Montessoriskola även om man gått på vanlig förskola?
Ja visst kan man det!

 

Visar barn som gått på Montessoriskola samma resultat som barn som gått i traditionell skola?

Elever som lämnar Rydbo friskola har i mycket hög utsträckning nått de uppsatta nationella målen. Det visar sammanställningar från Skolverket från de Nationella proven de senaste åren. Även när det gäller måluppfyllelsen i alla ämnen är den hög.

Elever som gått i Montessoriskola är dessutom mycket duktiga på att ta eget ansvar för sin planering av arbetet liksom för genomförandet av arbets-uppgifterna. Vi arbetar mycket med att stärka elevernas självkänsla och att utveckla självkännedomen för att de ska känna sig trygga och säkra i sin kunskapsutveckling.

 

Kan man byta till Montessoriskola i t.ex 4:an om man gått i “vanlig” skola?

Ja. Elever från andra skolor är välkomna till oss. De elever som har kommit från andra skolor till oss har lyckats väl och snabbt kommit in i arbetssätt och förhållningssätt.

 

Varför får inte barnen läxor?

Vi anser att tiden i skolan ska räcka till för att utföra det arbete som krävs. Eleverna får självklart ta hem sådant som de vill fortsätta med att arbeta med hemma. När det gäller sådana kunskaper som måste befästas genom övning och innötning, te x glosor eller ordkunskap så får eleverna sådana läxor ca en gång per vecka. Vi vill undvika läxor som görs för att bli “avprickade”.

 

Vad händer när barnen lämnar skolan efter 6:an och flyttar till en icke-Montessoriskola?

När en elev lämnar Rydbo friskola sker en överlämning av information och kunskap om eleven till den nya skolan. Denna överlämning sker med föräldrarnas godkännande och vetskap. Det kan vara hur eleven lyckats i olika ämnen, lite om vilken kunskap som kan vara bra att ha för att på bästa sätt arbeta vidare med elevens kunskapsutveckling. De flesta föräldrar, som har haft sina elever i Rydbo friskola, har berättat att deras barn haft goda förutsättningar för att gå vidare med sina studier i den nya skolan och att de känt sig nöjda med vad barnet fått hos oss.

 

Vad är det skillnad på Montessori och Waldorf?

Waldorfskolans pedagogiska princip är antroposofin – ett liv i harmoni med naturen. Världen är en helhet. Hela människan ska gå i skola inte bara hennes huvud.

Montessoripedagogikens principer är att barnet ska sättas i centrum och att miljön ska vara förberedd, Frihet och ansvar ska råda. Individualisering och samarbete ska utvecklas. Hjälp till självhjälp; att inte förekomma barnet är mycket viktigt. Konkretion av begreppen leder till kunskap liksom att använda sig av motoriken.

I Waldorfskolan använder man inte traditionella läromedel utan eleverna tillverkar mycket av dem själva.

I Montessoriskolan finns mycket och konkret material som hjälper barnet till en djupare förståelse när det ska arbeta abstrakt. En stor del av materialet är självrättande så att barnen kan arbeta självständigt.

 

Skapar Montessori individualister?

I Montessoriskolan utvecklar barnet sin självkännedom och självkänsla. Man tränar förmågan att välja och veta vad man själv vill, men också barnets känsla av medinflytande och delaktighet liksom förmågan till empati.

 

Passar Montessori alla barn?

Montessoripedagogiken välkomnar alla barn och är en skola för alla. Varje pedagogik och skola förväntas möta eleven där han eller hon befinner sig i sin utveckling och efter hans eller hennes personlighet. Naturligtvis kan vissa barn känna sig mera hemma och bekväma i en montessoriskola än andra barn och vice versa, men det gäller väl alla verksamheter. Vad man också brukar säga är att Montessori passar alla barn, men inte alla föräldrar.

 

Vad är det för skillnad på en Montessorilärare och vanliga lärare?

Alla lärare måste ha en statlig lärarexamen. I Montessoriskolan förväntas man dessutom ha utbildning i Maria Montessoris pedagogik och användning av det specifika materialet. Det finns olika utbildningsanordnare som erbjuder utbildning av olika slag. Gemensamt för dem är förtrogenheten med pedagogiken och förhållningssättet till barnen/eleverna.

 

Finns det vanliga leksaker på en Montessoriförskola?

Vårt speciella montessorimateriel lockar barnet att utforska på ett lekfullt sätt. För läraren är det ett pedagogiskt hjälpmedel. Vid sidan om montessorimaterielen har vi pussel, spel, klossar, dockor, bilar mm, som vilken annan förskola som helst. Vi är ute mycket- oavsett väderlek, vi sjunger, dansar och bakar… verksamheten rymmer även yoga och massage- för den som har lust!

 

Kommentarer är avstängda i denna post.