Pedagogiken

Så arbetar vi

Lust att lära

Barn har en fantastisk, naturlig nyfikenhet och upptäckarlusta! Det stimuleras hos oss genom ett arbetssätt där eleverna uppmuntras att själva aktivt söka kunskap, både enskilt och tillsammans med andra. Montessoriläromedlen är särskilt anpassade för just det. Pedagogerna presenterar aktuellt material för eleverna, enskilt eller i grupp, och eleverna arbetar sedan självständigt med det material de valt. Pedagogernas uppgift är framför allt att se var varje elev befinner sig kunskapsmässigt och presentera material som svarar mot varje barns mognad och intresse.
gul mask transparent
Barn sitter på golvet och ritar med färgglada pennor
Vid sidan av traditionella läromedel som böcker och datorer finns det i ett Montessoriklassrum läromedel/material både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån praktiska vardagsövningar för de yngsta barnen till sinnrika läromedel som tränar logiskt, matematiskt tänkande. Material som övar upp skrivförmåga, språkkänsla och grammatik. Men också material som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.

Hjälp mig att göra det själv

Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta. Matematikmaterialet ger tex ett barn en uppfattning om tal och tydliga begrepp om räkneoperationer. När ett barn väl har förstått ett moment är det dags att lämna det konkreta materialet och gå över på abstrakt väg.

Så gott som allt material fyller flera funktioner. Ofta arbetar små barn sensoriskt med det. Sedan använder äldre barn samma material för intellektuell förståelse.

De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de lyckas med en uppgift. Pedagogerna finns alltid med för att stödja och uppmuntra.

Barnen lär sig att ta hänsyn till varandra. Är ett visst arbetsmaterial upptaget får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.

Alla kan lyckas

Alla barn vill lära. Arbetsro och arbetsglädje är viktiga förutsättningar för goda kunskaper och färdigheter. Barn som får arbeta ostört i sin takt och uppmuntras att tro på sin egen förmåga behöver inte uppleva att de misslyckas. Tvärtom ger ett individualiserat arbetssätt alla barn möjligheter att känna glädjen att lyckas.

Ansvar uppmuntras

Eleverna uppmuntras att ta ansvar för sig själva och för varandra. Därför arbetar vi antingen i åldersblandade klasser eller har ett nära samarbete mellan elever i olika åldersgrupper. Då kan äldre elever hjälpa och stödja de yngre och därigenom också befästa och bekräfta sina egna kunskaper och färdigheter. Yngre elever blir inspirerade av att se vad de äldre arbetar med och har lärt sig.